UGANDA, VER WEG MAAR TOCH DICHTBIJ

Historie

Begin 90-er jaren probeert de ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) samen met de classis in contact te komen met een kerkelijke gemeente in Uganda. Na vele pogingen komt op 6 januari 1994 een brief van de kerkelijke gemeente van de Church of Uganda van de Kawuku Church uit Kampala.

In augustus 1994 komt een briefwisseling op gang tussen Anton Baarslag en Fred Kafeero. Fred komt naar Nederland voor een scholing aan de Landbouwuniversiteit; dé gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Fred is dan Executive Director van de ontwikkelingsorganisatie Environment Alert, die door Novib wordt gesponsord. Hij is ook betrokken bij de kerkelijke gemeente in Kawuku.
Het is niet eenvoudig om contacten te onderhouden tussen twee verschillende culturen. Toch wisselt men gedachten, ervaringen, geloofsbelevingen maar ook problemen met elkaar uit.

Toeval of juist niet

Uit sociale bewogenheid met het lot van de mensen in Afrika startte Clara Slager uit het Groningse Loppersum, in eerste instantie in Kenia een paar kleine projecten. Dit leidde uiteindelijk tot oprichting van de stichting 'Help Afrika. Bestuursleden van de onafhankelijke stichting zijn sterk verankerd in de plaatselijke protestantse kerk.

Op een vliegveld in Kenia kwam Clara in gesprek met Fred Kafeero. Dit contact heeft geleid tot een gelddonatie voor de bouw van een school voor een 25-tal weeskinderen. De stichting heeft een jaarlijks budget van € 25.000. Voor uitbreiding van het project in Kigoogwa zijn geen middelen beschikbaar. Er moeten nieuwe bronnen worden aangeboord.

Aldus zijn er nu twee projecten, waarvan Kigoogwa in een drietal deelprojecten is onderverdeeld :

Schrijven met Kampala

Bij dit project gaat het voornamelijk om het uitwisselen van het dagelijkse geloof en de eigen cultuur. Een groep enthousiaste Boxmeerse mensen ging schrijven met Ugandese 'gelijken': beroepshalve of qua leeftijd. Er ontstond een intensief contact met leden van de Kawuku kerk, in een buitenwijk van Kampala. Het is een Anglicaanse kerk is dus op Engelse leest geschoeid. Het lijkt nog het meest op een katholieke kerk, waar men veel evangelische liederen zingt. Om de jeugd er meer bij te betrekken is de laatste paar jaar ruimte gemaakt voor Afrikaanse liederen en uitingen. Er is wel drie maal per zondag een kerkdienst; een in het Engels en twee in het Lugandees. De eerste dienst begint al om 7 uur, de tweede om half negen en de laatste om 10 uur.

De start van het schrijfproject verloopt goed. De classis breidt het experiment uit naar een tweede gemeente in West Brabant. Schrijvers en schrijfsters komen diverse malen bij elkaar op bezoek. In 2007 zijn 10 gemeenteleden naar Kampala geweest. In 2009 hebben zij met ongeveer een gelijke groep een tegenbezoek aan ons gebracht. Om de contacten zuiver te houden is vanaf het begin afgesproken dat er geen financiële ondersteuning van de Kawuku kerk plaats vindt.

 

alt

Kigoogwa

Doordat Freds moeder Jessica in Kigoogwa woont kwam het tweede project tot stand. De drang om toch iets voor de bevolking te doen is hier tot uiting gekomen. De stichting 'Help Afrika ' en de Protestantse Gemeente in Boxmeer werken samen om diverse projecten in Kigoogwa te ondersteunen. Kigoogwa is een plattelandsdorp, dat op zo'n 25 km ten NW van Uganda's hoofdstad Kampala ligt.

Emmaschool

De Emmaschool is een privéschool. Deze school heeft niet als doel om winst te maken. Ouders van de kinderen moeten normaal schoolgeld betalen. Het schoolgeld met de ondersteuning van de stichting 'Help Afrika' wordt gebruikt om voor een gedeelte of geheel het schoolgeld van de aids kinderen te betalen. De hoofdonderwijzer was trots dat van de 240 getoetste kinderen van scholen in de omgeving, de Emmaschool de beste was.

 

alt

Vakschool in Kigoogwa

Dit project omvat het stichten van een school waar kinderen na de lagere school een vak kunnen leren, zoals timmeren, metselen, administratie, koken/bakken, landbouw, kleren maken. Het project kent meerdere doelen:

  • gezinnen stimuleren om kleine bedrijfjes op te zetten voor een plaatselijke markt.
  • weeskinderen onderwijs geven
  • tegengaan van ontvolking van het platteland

De voorbereiding en uitvoering worden gedaan door locale arbeidskrachten met locale materialen. Wij moeten denken aan het bouwrijp maken van het terrein, de bouw en inrichting van de lokalen en de aanleg van installaties en voorzieningen.

Voor gereedschappen is gebruik gemaakt van een schenking in natura vanuit Boxmeer door de stichting 'Gered Gereedschap'.

Waterput en bron

In 2003 werd een put gegraven en een handpomp geplaatst. Daarnaast is in het dorp[ de kwaliteit van een bron verbeterd. De watervoorzieningen zijn zeer belangrijk voor de leefgemeenschap in Kigoogwa. Ook voor de Emmaschool is de waterput een uitkomst. Het levert de kinderen drink- en waswater.

 

alt

Commissie Boxmeer/Kigoogwa

De contacten met de kerk in Kampala en de projecten in Kigoogwa hebben een groot draagvlak en waardering binnen de Protestantse Gemeente Boxmeer. Het streven is om deze projecten te blijven steunen en de gemeenteleden verder enthousiast te maken.
Anton Baarslag; tel. 0485 57 86 65
Harm van Es; tel. 0485 57 86 13

 

Schenkingen: NL80 INGB 0003 4150 17
Ten name van Diaconie Protestantse Kerk Boxmeer
Onder vermelding van: Kigoogwa