KERKENRAAD

De kerkenraad bestaat in principe uit een voorzitter, een scriba, een predikant, 3 ouderlingen pastoraat, 2 kerkrentmeesters, een jeugdouderling en 3 diakenen.

De kerkenraad vergadert gemiddeld één maal per zes weken. De kerkenraadsvergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in de Gemeentebrief.
Het dagelijks bestuur ligt bij het moderamen. Dit wordt gevormd door predikant, voorzitter en scriba.

Taken

De kerkenraad rekent het volgende tot haar taak en draagt hiervoor ook de verantwoordelijkheid:

 • de zorg voor de dienst van woord en sacrament (de wekelijkse eredienst);
 • de zorg voor de diaconale en pastorale arbeid, jeugdwerk en de geestelijke vorming;
 • de samenwerking met andere gemeenten in de regio en de lokale rooms-katholieke parochie;
 • het vaststellen van het beleid ter zake van alle werkzaamheden binnen de gemeente;
 • de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente;
 • oecumenische en missionaire aangelegenheden;
 • communicatie en publiciteit;
 • het vaststellen van plaatselijke regelingen;
 • de vertegenwoordiging in de regionale classis;
 • het bespreken van zaken die binnen de classis aan de orde komen;
 • het maken van een beleidsplan en plaatselijke regelingen.

Voor alle regelmatig terugkerende werkzaamheden is een ambtsgroep of een werkgroep actief, die ondersteund wordt door vele actieve gemeenteleden. Ambts- en werkgroepen werken onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad:

 • Diaconie
  De diaconie heeft verantwoordelijkheid op het gebied van de diaconale zorg, Amnesty, de wereldwinkel, vluchtelingenwerk en de coördinatie van de auto- en koffiedienst.
 • Pastoraat
  Het pastoraat is verantwoordelijk voor de pastorale zorg, de wijkvertegenwoordigers, de pastorale bezoekgroep en vluchtelingenwerk.
 • College van kerkrentmeesters
  De kerkrentmeesters dragen zorg voor het financieel beheer, de kerkbalans, het beheer en onderhoud van kerkgebouw en begraafplaats, de collectes, de archivering van officiële documenten, de ledenadministratie en het faciliteren van kerkdiensten.
 • Jeugd
  De werkgroep jeugd coördineert de kindernevendienst, de 12+ groep en de jeugdkapel. En zij organiseert samen met de predikant een aantal jeugddiensten.
 • Oecumene De werkgroep oecumene bestaat uit rooms-katholieken en protestanten, die een aantal oecumenische activiteiten verzorgen.

De ambts- en werkgroepen worden ondersteund door vrijwilligers. Het streven is om bij de werkzaamheden zoveel mogelijk mensen te betrekken.